joi, 30 octombrie 2014

Angajarea unui avocat în recurs nu mai este obligatorie

Începând cu data de 24.10.2014, persoanele fizice nu mai au obligația să angajeze un avocat pentru redactarea cererii de recurs și pentru susținerea acesteia în fața instanței. Prevederile din Codul de procedură civilă care reglementau aceste obligații au fost declarate neconstituționale. 

Decizia Curţii Constituţionale nr. 462/2014 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13, alin. (2) teza a doua, art. 83, alin. (3) şi art. 486, alin. (3) din Codul de procedură civilă a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din data de 24 octombrie 2014. Potrivit dispozitivului acestei decizii, dispozițiile din Codul de procedură civilă cuprinse în art. 13, alin. (2) teza a doua, art. 83, alin. (3), precum și în art. 486, alin. (3) cu referire la mențiunile care decurg din obligativitatea formulării și susținerii cererii de recurs prin avocat sunt neconstituționale.

Dispozițiile enumerate mai sus au următorul cuprins:
-Art. 13, alin. (2) teza a doua: „În recurs, cererile și concluziile părților nu pot fi formulate și susținute decât prin avocat sau, după caz, consilier juridic, cu excepția situației în care partea sau mandatarul acesteia, soț ori rudă până la gradul al doilea inclusiv, este licențiată în drept.”;
-Art. 83, alin. (3): „La redactarea cererii și a motivelor de recurs, precum și în exercitarea și susținerea recursului, persoanele fizice vor fi asistate și, după caz, reprezentate, sub sancțiunea nulității, numai de către un avocat, în condițiile legii, cu excepția cazurilor prevăzute la art.13 alin.(2).”;
-Art. 486, alin. (3): „Mențiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) și c)-e), precum și cerințele menționate la alin. (2) sunt prevăzute sub sancțiunea nulității. Dispozițiile art. 82, alin. (1), art. 83, alin. (3) și ale art. 87, alin. (2) rămân aplicabile”. 

Decizia poate fi citită aiciDispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept pe o perioadă de 45 de zile de la data publicării deciziei C.C.R. în Monitorul Oficial. Dacă, în acest interval, Parlamentul nu le pune în acord cu dispoziţiile Constituţiei, acestea îşi vor înceta efectele juridice.

Sursă foto: http://www.ccr.ro/Galerie-Foto

miercuri, 29 octombrie 2014

Căile de atac împotriva hotărârilor pronunțate în litigii de muncă

În litigiile de muncă începute după data de 15 februarie 2013, calea de atac care poate fi exercitată împotriva hotărârilor judecătorești este numai apelul. În procesele care au început anterior acestei date, hotărârile judecătorești rămân supuse legii vechi și vor fi atacate cu recurs. Apelul se depune la instanța care a pronunțat hotărârea atacată, respectiv la tribunal, și va fi soluționat de instanța superioară în grad, respectiv de curtea de apel. 

Hotărârea pronunțată de curtea de apel nu poate fi atacată cu recurs. Împotriva ei pot fi exercitate doar două căi extraordinare de atac: contestația în anulare și revizuirea. Aceste două căi extraordinare de atac pot fi exercitate numai pentru motivele strict și limitativ prevăzute de Codul de procedură civilă. Nu exercitați aceste căi de atac dacă nu aveți niciunul dintre motivele prevăzute de Cod pentru că veți pierde, adică nu veți face altceva decât să aruncați pe fereastră banii și timpul vostru. O contestație în anulare se timbrează cu 100 de lei, iar cererea de revizuire se timbrează cu 100 de lei pentru fiecare motiv de revizuire invocat.


Sursă foto: http://destepti.ro/speciile-literare-exemplificate-in-creatii-romanesti-autentice

luni, 20 octombrie 2014

Contestarea notelor grefierilor și comunicarea, contra cost, a unei copii a înregistrării ședinței de judecată

Codul de procedură civilă a fost recent modificat prin Legea nr. 138/2014, act normativ care a intrat în vigoare ieri. Una dintre noile prevederi reglementează posibilitatea contestării notelor pe care le ia grefierul în ședință și comunicarea, contra cost, a înregistrărilor ședinței de judecată. 

Părțile pot cere citirea și corectarea notelor pe care le ia grefierul în legătură cu desfășurarea procesului. De asemenea, la sfârșitul ședinței de judecată, părțile pot cere o copie a acestor note. Până cel mai târziu la termenul următor, părțile pot contesta notele de ședință. Completarea sau rectificarea notelor, dacă este cazul, va fi făcută pe baza înregistrărilor din ședința de judecată.

Părțile pot cere o copie electronică a înregistrării ședinței de judecată. Copia trebuie să vizeze cauza în care acestea au calitatea de părți, nu alte cauze. În paranteză fie spus, când menționezi că ”părțile pot obține o copie electronică a înregistrării ședinței de judecată” este evident că te referi doar la părțile din procesul în care s-a efectuat înregistrarea, dar legiutorul a simțit nevoia să precizeze suplimentar ”în ceea ce privește cauza lor”. Copia electronică a înregistrării şedinţei de judecată va fi efectuată pe cheltuiala părții care o solicită. 

Cârcotașii, perfecționiștii și curioșii pot citi prevederea legală mai jos. :)

ART. 231
Notele de şedinţă. Înregistrarea şedinţei
(1) Grefierul care participă la şedinţă este obligat să ia note în legătură cu desfăşurarea procesului, care vor fi vizate de către preşedinte. Părţile pot cere citirea notelor şi, dacă este cazul, corectarea lor.
(2) După terminarea şedinţei de judecată, participanţii la proces primesc, la cerere, câte o copie de pe notele grefierului.
(3) Notele grefierului pot fi contestate cel mai târziu la termenul următor.
(4) Instanţa va înregistra şedinţele de judecată. În caz de contestare de către participanţii la proces a notelor grefierului, acestea vor fi verificate şi, eventual, completate ori rectificate pe baza înregistrărilor din şedinţa de judecată.
(5) La cerere, părţile, pe cheltuiala acestora, pot obţine o copie electronică a înregistrării şedinţei de judecată în ceea ce priveşte cauza lor.
(6) Înregistrările din şedinţa de judecată vor putea fi solicitate şi de către instanţele de control judiciar.


Sursă foto: http://adevarul.ro/locale/alba-iulia/concursul-11-posturi-grefier-alba-sibiu-hunedoara-suspendat-cauza-lipsei-fondurilor-salarii-1_53fc49550d133766a8979adb/index.html

miercuri, 15 octombrie 2014

Interogatoriul, ultimul mijloc de probă care trebuie menționat expres în cererea de chemare în judecată

Alături de înscrisuri și de martori, interogatoriul pârâtului este cel de al treilea și ultim mijloc de probă care trebuie menționat în mod expres într-o cerere de chemare în judecată.

Dacă pârâtul este o persoană fizică, vei introduce în cererea de chemare în judecată, la final, înainte să soliciți judecata în lipsă și înainte să o semnezi, următoarea frază: ”În dovedirea celor arătate în cuprinsul prezentei, solicit încuviințarea probei cu interogatoriul pârâtului, rugându-vă să dispuneți citarea acestuia cu mențiunea <<personal la interogatoriu>>”. La cerere nu se atașează și întrebările care urmează a fi puse pârâtului, pentru a nu da posibilitatea acestuia să își pregătească din timp răspunsurile.

Dacă pârâtul este statul, o altă persoană de drept public sau o persoană juridică de drept privat (S.R.L., S.A., P.F.A. etc.), atunci vei atașa interogatoriul la cererea de chemare în judecată pentru a fi comunicat. Persoanele juridice răspund în scris la interogatoriu, iar acesta li se comunică în prealabil. Fraza prin care vei propune această probă poate să aibă următorul conținut: ”În dovedirea celor arătate în cuprinsul prezentei, solicit încuviințarea probei cu interogatoriul pârâtului și atașez în acest scop întrebările pentru interogatoriu, rugându-vă să le comunicați acestuia”. 


Sursă foto: http://www.ziuanews.ro/politica/ce-acte-normative-ar-putea-figura-pe-agenda-sedintei-de-guvern-de-joi-131506

_________________________________________________________________________________
Ai o nelămurire legată de un proces civil sau alte buclucuri juridice? Lasă un comentariu iar eu voi încerca să te ajut.

joi, 9 octombrie 2014

Cum propun încuviințarea probei cu martori prin cererea de chemare în judecată?

Cu martorii este ceva mai ușor decât cu înscrisurile. Pe ei nu trebuie să îi tragi la xerox și nici să îi certifici pentru conformitate cu originalul. :)

În primul rând vei menționa în cererea de chemare în judecată, la final, înainte să soliciți judecata în lipsă și înainte să o semnezi, faptul că soliciți încuviințarea acestei probe. Vei introduce în cerere următoarea frază: ”În dovedirea celor arătate în cuprinsul prezentei, propun audierea următorilor martori: … (vei scrie cel puțin numele, prenumele și domiciliul persoanelor pe care le propui pentru a fi audiate ca martori)”. 

În măsura în care le cunoști, vei scrie în cerere și adresa electronică, numărul de telefon, numărul de fax sau alte date de contact ale martorilor. Nu este o problemă dacă nu cunoști aceste date. Este suficient (și necesar!) să menționezi în cerere numele, prenumele și domiciliul martorilor. Dacă nu cunoști aceste trei date, atunci trebuie să renunți la a mai propune încuviințarea probei cu martori. Transmiterea unor date incomplete despre persoanele pe care le propui ca martori va determina instanța să îți solicite, prin adresă, să le completezi și, în final, să îți anuleze cererea de chemare în judecată.

Sursă foto: http://www.consultantavocat.ro/declaratiile-martorilor-mijloace-de-proba/

__________________________________________________________________________
Ai o nelămurire în legătură cu un proces civil sau alte buclucuri juridice? Lasă un comentariu iar eu voi încerca să te ajut.

marți, 7 octombrie 2014

Începând de astăzi, ședințele publice de judecată ale Curții Constituționale a României sunt transmise în direct


Potrivit unui comunicat dat publicității luni, 6 octombrie 2014, Curtea Constituţională va transmite ședințele publice de judecată în direct, începând cu ziua de marţi, 7 octombrie 2014. Ele pot fi vizionate pe pagina de internet a Curţii Constituţionale a României (www.ccr.ro).

Sursă foto: http://www.ccr.ro/Galerie-Foto 

Vreau să anexez înscrisuri la cererea de chemare în judecată. Cum procedez?

Te pregătești să dai în judecată pe cineva. Ai întocmit cererea și ai câteva înscrisuri despre care crezi că susțin ceea ce ai scris în cerere. Hai să vedem cum procedezi astfel încât să le trimiți la instanță fără să ai probleme ulterior.

În primul rând le vei menționa în cererea de chemare în judecată, la final, înainte să soliciți judecata în lipsă și înainte să o semnezi. Vei introduce în cerere următoarea frază: ”În dovedirea celor arătate în cuprinsul prezentei, anexez următoarele înscrisuri, în copie: … (vei scrie cel puțin felul, numărul și data emiterii fiecărui înscris)”.

Mai apoi vei face copii xerox ale înscrisurilor. Trebuie să știi că acestea se comunică părților, deci le vei copia în atâtea exemplare câte părți sunt, plus un exemplar pentru instanță. Dacă dai în judecată o singură persoană de exemplu, vei trimite înscrisurile la instanță în dublu exemplar.

La final, vei scrie pe fiecare înscris ”conform cu originalul” și vei semna. Înscrisurile redactate într-o limbă străină se depun în copie certificată pentru conformitate cu originalul, însoțite de traducerea legalizată a lor. 


Sursă foto: http://www.evz.ro/un-revolutionar-a-predat-o-lectie-de-falsuri-casei-de-pensii-xeroxul-l-a-dat-de-gol-985214.html

__________________________________________________________________________
Ai o nelămurire în legătură cu un proces civil sau alte buclucuri juridice? Lasă un comentariu iar eu voi încerca să te ajut.